गडचांदुर न.प.मुख्याधिकारी शेळकी तथा संबंधित कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कार्यवाही करा:-नगरसेवक डोहे.गडचांदूर : नगर परिषद गडचांदूर येथे मागील पाच - सहा महिन्या पासून सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन नाही तरी त्यांनी कोरोना सारख्या महामारीत जीव ओतून काम केले.परन्तु वेतन दिले नाही तेव्हा मुख्याधिकारी यांना विचारले
असता न प च्या फंडात पैसा नसल्याचे विरोधी नगरसेवक अरविंद डोहे यांना माहिती दिली. तेव्हा डोहे यांनी न प च्याफंडाची एवढी गँभीर परिस्थिती का म्हणून चौकशी केली व माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती घेतली असता माहे जून २०१९ मध्ये काही आरोग्य विभाग व पाणी पुरवठा विभागा कडून निविदा मागविण्यात आल्या.तेव्हा एकूण नऊ निविदा धारकाने निविदा भरल्या व कोऱ्या निविदा प्रपत्राची व अनामत रक्कम आरोग्य विभाग लिपिक श्री प्रमोद वागमारे यांचे कडे दि २१/६/२०१९ ला भरली.परन्तु सदरची रक्कम लेखाविभागात न भरता प्रमोद वागमारे यांनी ती परस्पर अफरातफर केली.असे असताना सदरच्या निविदा उघडताना निविदा उघडणारी समिती ( मुख्याधिकारी,लेखापाल व विभाग प्रमुख) यांनी सदरची पाहणी करून निविदा अपात्र ठरवायला हवी परन्तु या सर्वांचे संगनमत असल्याने सदरच्या निविदाला पात्र ठरविले.व स्थायी समितीत सादर करून दर निश्चित करून घेतले.
पाणी पट्टीची जमा झालेली अंदाजे लाख रुपये पाणी पुरवठा लिपिक प्रमोद वागमारे यांनी परस्पर अफरातफर केली.व यापूर्वीच्या पाणी पुरवठा लिपिकाने सुद्धा दोन ते तीन लाख रुपये अफरातफर केली असल्याचे कळते तरीपण पण मुख्याधिकारी तथा लेखापाल यांनी त्यांचे विरुद्ध कुठलीही कार्यवाई केली नाही.जेव्हा की प्रमोद वागमारे यांना तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी त्यांच्या गैरवर्तुनिकी व पैश्याच्या अफरातफर विषयी दि ६/२/२०१८ ला निलंबित केले व आठ महिन्यांनी त्याचे कडून पुनच्च अशी चूक माझे कडून होणार नाही अश्या आशयाचे करार लीहून घेऊन परत त्याला दि ३०/१०/२०१८ ला न प मध्ये रुजू करून घेतले. असे असताना तो परत तीच चूक करीत आहे व मुख्याधिकारी त्याची पाठराखण करीत आहे.त्यामुळे निश्चित सदरची अफरातफर ही यांच्या संगनमताने झाल्याची दाट शक्यता येते.असा आरोप विरोधी नगरसेवक अरविंद डोहे यांनी केला व पुढे असेही म्हणाले की अश्याच प्रकारे नगर परिषद कडून आठवडी व गुजरी बाजार लिलाव करण्यात आला. परन्तु त्या ठेकेदारा कडून मुख्या धिकारी तथा कर विभाग प्रमुख श्री वनमोरे यांनी संगनमत करून स्वतःचा
स्वार्थ साधून त्यांना लिलवाची रक्कम भरण्यास मुभा दिली व नाममात्र त्यांना वारंवार रक्कम न भरल्यास कार्यवाई करण्याचे नोटीस बजावले परन्तु कुठलीच कार्यवाई केलेली नाही त्यामुळे नगर परिषद ची जवळपास ४ लाख रुपये थकले.यांनी योग्यशिर नियम अटीं प्रमाणे कार्यवाई वेळीच केली असती तर सदरची रक्कम थकली नसती व आज सफाई कामगारांचे वेतन रुकले नसते.त्यामुळे सदर प्रकरणाची नगरसेवक अरविंद डोहे यांनी मा जिल्हाधिकारी तथा ,राज्याचे नगरविकास मंत्री,आयुक्त तथा संचालक व सहसचालक यांना निवेदन देऊन उच्च स्तरीय चौकशी करून मुख्याधिकारी तथा समनधित कार्मचाऱ्या विरुद्ध उच्च स्तरीय चौकशी करून निलंबनाची कार्यवाईची मागणी केली आहे आता यावर वरिष्ठ अधिकारी काय निर्णय घेतील याकडे शहर वासींचे लक्ष लागले आहे.